MENU

PROCESS FOR NOTARIALS
PROSESO PARA SA PAGPAPANOTARYO
(Special Power of Attorney (SPA) and Notarization of Documents)

STEP 1
GET AN APPOINTMENT KUMUHA NG APPOINTMENT
 • Applicants for Notarials (example: Special Power of Attorney or SPA) applicant may request for appointment by sending email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The following soft copy of documents should be sent with the email:

  1. Data page of Philippine passport of document signatory/ies
  2. ID’s of co-signatory/ies to the documents
  3. Contact cellphone/telephone number
 • Applicant will receive a reply informing the applicant of the following:
  1. Date and time of appointment
  2. Personal appearance of applicant and co- signatory/ies
  3. Basic requirements to be brought:
   1. Original and one (1) photocopy of the document to be notarized;
   2. Two (2) photocopies of the data page of applicant’s valid passport;
   3. Two (2) photocopies of the valid ID of the person being appointed as attorney-in-fact, in the case of SPA;
   4. Two (2) photocopies of the data page of the passport of co-signatory, if any;
   5. Processing fee of 3,250 yen for every document; and
   6. Letter Pack (520 Japanese yen) for mailing of notarized document to applicant’s address.
 • Ang aplikante para sa Notaryo (halimbawa: Special Power of Attorney (SPA) ay maaring humingi ng appointment sa pamamagitan ng pag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ang soft copy ng mga sumusunod na dokumento ay dapat ilakip sa email:

  1. Data page ng Pasaporte ng taong maglalagda sa documento
  2. ID’s ng iba pang mga taong lalagda sa dokumento
  3. Numero ng cellphone/telepono na maaring tawagan
 • Makakatanggap ng sagot ang aplikante tungkol sa sumusunod:
  1. Takdang araw at oras ng pagpunta sa Konsulado
  2. Personal na pagpunta sa Konsulado ng aplikante at ng iba pang maglalagda sa dokumento
  3. Mga pangunahing dokumentong dadalhin:
   1. Orihinal at isang (1) kopya ng dokumentong ipapanotaryo;
   2. Dalawang (2) kopya ng data page ng balidong pasaporte ng aplikante;
   3. Dalawang (2) kopya ng balidong ID ng taong tinalaga as attorney-in-fact, sa kaso ng SPA;
   4. Dalawang (2) kopya ng data page ng balidong passport ng kapwang tagalagda; at
   5. Bayarin na 3,250 yen sa bawat dokumentong ipapanotaryo
   6. Letter Pack (520 Japanese yen) para sa pagpapa-koreo ng dokumento sa tirahan ng aplikante
STEP 2
SUBMIT APPLICATION PERSONALLY PERSONAL NA ISUMITE ANG APLIKASYON

Applicant (together with co-signatories) submits application and documents, including Letter Pack, at Notarials window, Ground Floor, Consulate General of the Philippines, Nagoya.

(Processor evaluates application and documents).

Personal na isumite ng aplikante ang aplikasyon at mga dokumento sa Notarials window, sa unang palapag ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas, Nagoya.
STEP 3
PAY NOTARIALS FEE (JPY 3,250) BAYARAN ANG BAYARIN SA PAGNONOTARYO
Pay appropriate Notarials fee at the cashier located on the 1st Floor, Consulate General of the Philippines, Nagoya. Bayaran ang karampatang singil sa pagnonotaryo sa kahera na matatagpuan sa unang palapag ng Konsuladong Panlahat ng Pilipinas, Nagoya.
STEP 
PRESENT ORIGINAL RECEIPT TO PROCESSOR IPRISENTA ANG ORIHINAL NA RESIBO SA TAGPPROSESO

Applicant brings original receipt of payment to processor at the Notarials window.

Processor advises applicant on the date of release of documents to be sent by mail. Release of documents approximately takes seven (7) working days from the time of submission of application.

Dalhin ng aplikante ang orihinal na resibo sa tagaproseso sa Notarials window.

Ang tagaproseso ay magbibigay abiso sa aplikante kung kailan mailalabas ang dokumento na ipapadala sa pamamagitan ng koreo. Ang paglabas ng dokumento ay nangangailangan ng pitong (7) araw ng trabaho matapos isumite ang aplikasyon.